MedWOW / მეორადი სამედიცინო აღჭურვილობა / რადიოლოგიური მედიცინა
 

რადიოლოგიური მედიცინა - მეორადი სამედიცინო აღჭურვილობა

 
P
PACS PET/CT

ბირთვული კომპიუტერი ბირთვული მედიცინის ფანტომი

გამა გამოკვლევა გამა კამერა გამა კამერა, მობილური გამა კამერა, სკანირება გამოსხივების მრიცხველი

ერთფოტონიანი ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფი

თირეორადიომეტრი

მობილური PET/CT (პოზიციურად ემისიური ტომოგრაფი / კომპიუტერული ტომოგრაფი)
 
(გაგრძელებულია...)
მოტორიზებული რენტგენის სურათების სანახავი მოწყობილობა მულტი გამოსახულების კამერა

პოზიტრონ-ემისიური ტომოგრაფია

რადიოაქტიური გამოსხივების დეტექტორი რადიოაქტიური ნივთიერების აეროზოლის მიმწოდებელი რადიოიზოტოპის კალიბრატორი

სტერეოტაქტიკური რადიოთერაპია

ტელემედიცინის სისტემა

ქსენონის სისტემა

ციკლოტრონი
ვერ იპოვეთ ის მოწყობილობა, რომელსაც ეძებდით?
ამ მოწყობილობების სინონიმების სრული ჩამონათვალის ნახვა