სამომხმარებლო შეთანხმება

 
 კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება http://www.medwow.com/ -ზე, რომელიც წარმოადგენს სამედიცინო აღჭურვილობით ონლაინ ვაჭრობის სივრცეს ("MedWOW"). გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე პუნქტებსა და პირობებს (შემდგომში ”პირობები” ან ”სამომხმარებლო შეთანხმება”). MedWOW-ის მომსახურებით სარგებლობისას ან მასზე  დარეგისტრირების დროს  თქვენ ეთანხმებით მოცემულ პირობებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ არ უნდა ისარგებლოთ MedWOW-ის საიტით.

სამომხმარებლო შეთანხმების ინგლისური ვერსია წარმოადგენს ერთადერთ მოქმედ და კანონიერად სავალდებულო ვერსიას.  


შინაარსი


მომსახურებები

ცვლილებები MedWOW-ზე

MedWOW-ით დაშვებული სარგებლობა

საიტისა და მომსახურების ხელმისაწვდომობა 

რეგისტრაცია და მომხმარებლის ანგარიში

MedWOW- ის ფუნქციონირების დასრულება

საკომისიოები და გადასახადები

სამომხმარებლო შეთანხმების პირობების შესწორებები
პრემიუმ მომხმარებლები 

პასუხისმგებლობის უარყოფა 

ინსპექტირების პირობები

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

ფიქსირებული ფასით გაყიდვისა და აუქციონების პოლიტიკა

კომპენსაცია/ანაზღაურება

რეიტინგის სისტემა 

მარეგულირებელი  კანონმდებლობა და იურისდიქცია

ანგარიშები/მოხსენებები

დავების  გადაწყვეტა

მომხმარებლის მიერ შექმნილი საინფორმაციო რესურსები

შეტყობინებები

პროფესიონალური რჩევა

ზოგადი დებულებები

მონაცემთა შენახვა 

საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ცვლილებები  

ბმულები სხვა საიტებზე

უფლებების გადაცემის  დაუშვებლობა

საინფორმაციო რესურსების ამოღების მოთხოვნები

ინტერპრეტაცია

კონფიდენციალურობა

სამომხმარებლო შეთანხმების დაყოფა

რეკლამა

ზოგიერთი დებულების მოქმედების ვადა

შეცდომების გასწორება 

ინტელექტუალური საკუთრება


 

მომსახურებები

 

MedWOW-ი არის სავაჭრო სივრცე  მეორადი სამედიცინო აღჭურვილობის მყიდველებისა და გამყიდველებისათვის. მოცემული სამომხმარებლო შეთანხმების პირობების თანახმად, იგი ნებისმიერს აძლევს საშუალებას საიტზე გასაყიდად განათავსოს ნივთები, შეიძინოს განთავსებული ნივთები  ფიქსირებული ფასებით ან აუქციონების საშუალებით. 

ჩვენ  ხელს ვუწყობთ  გარიგებებს მყიდველებსა და გამყიდველებს შორის, მაგრამ ფაქტობრივ მონაწილეობას არ ვიღებთ აღნიშნულ გარიგებებში.  გარდა პირობებში სპეციალურად აღნიშნულისა ან მასთან დაკავშირებული  MedWOW-ის პოლიტიკის განმსაზღვრელი ნებისმიერი დოკუმენტისა, რომლებიც წარმოადგენენ სამომხმარებლო შეთანხმების განუყოფელ ნაწილს, ჩვენ არ ვიღებთ რაიმე პასუხისმგებლობას, განთავსებული ნივთების ხარისხზე, კანონიერებაზე ან უსაფრთხოებაზე, მათთან დაკავშირებული დეტალების და ინფორმაციის სიზუსტეზე და მომხმარებლების სანდოობაზე, ასევე მათ  უნარზე  ან პირიქით, უუნარობაზე  შეასრულონ ყიდვა-გაყიდვის გარიგების პირობებით დაკისრებული მოვალეობები, ან მათი შესაძლებლობები შეასრულონ აღნიშნული გარიგება სრულად. 
 ნებისმიერ დროს, ჩვენ შეიძლება მივიდეთ დასკვნამდე,  რომ რომელიმე ნივთი არ შეიძლება განთავსდეს MedWOW -ზე. შესაბამისად ასეთი ნივთები შეიძლება ამოღებული იქნას საიტიდან  ან თავი შევიკავოთ მათი განთავსებისაგან.
 

MedWOW-ით დაშვებული სარგებლობა


წესების თანახმად, თქვენ ხელი მიგიწვდებათ და სარგებლობთ ინფორმაციით, მონაცემებით და მასალებით MedWOW -ზე (შემდგომში საინფორმაციო რესურსები) და მონაწილეობთ ნივთების ონლაინ ყიდვა-გაყიდვაში. თქვენ თანხმობას აცხადებთ დაემორჩილოთ ყველა მოქმედ კანონს, საერთაშორისო კანონმდებლობას, წესებს, საგადასახადო, საბაჟო და იმპორტ/ექსპორტის კანონების ჩათვლით და აცხადებთ ერთპიროვნულ პასუხისმგებლობას ყველა ქმედებაზე ან უმოქმედობაზე, რომელიც დაკავშირებულია თქვენს მიერ MedWOW- ზე შესვლასა და მისით სარგებლობასთან ან თქვენი სახელით მოქმედი სხვა პირის მიერ MedWOW-ზე შესვლასა და მისით სარგებლობასთან.
MedWOW-ის საიტის გამოყენებისას თქვენ ასევე თანხმობას აცხადებთ თავი შეიკავოთ  ნებსით თუ უნებლიედ განხორციელებული შემდეგი მოქმედებებისგან:
 • პირობების ან სხვა მოქმედი წესების და ინსტრუქციების დარღვევა, რომლებსაც ჩვენ დავადგენთ MedWOW-ით სარგებლობასთან დაკავშირებით;
 •  MedWOW-ის საიტის მუშაობისათვის ხელის შეშლა ან მასში ჩარევა;
 •  ნივთის ფასებით მანიპულირება ან სხვა მომხმარებლების ჩამონათვალების განთავსებაზე ზემოქმედება;
 •   ჩვენი ფასთა სტრუქტურით, საბილინგო პროცესით ან MedWOW-ის  მიმართ დავალიანებით მანიპულირება ან გადახდისაგან თავის არიდება;
 •   ცრუ, არაზუსტი ან შეცდომაში შემყვანი  საინფორმაციო რესურსების განთავსება; 
 •  ნებისმიერი მოქმედება, რომელიც  ზიანს მიაყენებს  MedWOW-ის რეიტინგ სისტემას;
 •  თქვენი MedWOW-ის ანგარიშის (რეიტინგის ჩათვლით) და მომმხმარებლის საიდენტიფიკაციო ნომრის სხვისთვის გადაცემა, ჩვენი წინასწარი პირდაპირი წერილობითი თანხმობის გარეშე; 
 •  ერთზე მეტი ანგარიშის რეგისტრირება MedWOW-ის საიტზე ჩვენი პირდაპირი წერილობითი თანხმობის გარეშე;
 •  რაიმე სახის ავტომატური  პროგრამის  ან რობოტის გამოყენება MedWOW-ზე რეგისტრაციისთვის; 
 •  თქვენი პირადი და საკონტაქტო მონაცემების განთავსება MedWOW-ზე, გარდა ჩვენს მიერ MedWOW-ზე ამ მიზნებისთვის გამოყოფილი ველებისა;  გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ  თქვენ არ შეგიძლიათ განათავსოთ საკონტაქტო დეტალები თავისუფალ სატექსტო ველში, გამოსახულებებზე და სურათებზე.
 • მიღებული საკონტაქტო ინფორმაციის გადაცემა მესამე მხარისათვის;
 •  ინფორმაციის ან მონაცემების განთავსება, რომელიც არ შეესაბამება MedWOW-ის საიტზე  შეთავაზებული მომსახურებების თემატიკას,  სადაც განთავსდა ეს ინფორმაცია ან მონაცემები; 
 • რობოტების, მცოცავების და სხვა მსგავსი აპლიკაციების გამოყენება საინფორმაციო რესურსების შეგროვებისა და შეკრებისთვის, ელ-ფოსტის მისამართების, სხვა პერსონალური მონაცემების და ფასების ჩათვლით, MedWOW-ის საიტიდან; 
 • MedWOW-ის ან მისი რომელიმე გვერდის  დახურულ ან ღია ჩარჩოში/ფანჯარაში ჩვენება;
 •  ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირის პერსონაცია (სხვა პირად წარმოჩენა) ან ცრუ ინფორმაციის მიცემა,  რომელიც ეხება თქვენს იდენტიფიკაციას, საქმიანობის სფეროს, კომპანიას, ან  განსაზღვრულ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან თქვენს კუთვნილებას; 
 •  MedWOW-ის მომხმარებლების პერსონალური ინფორმაციის შეგროვება ან დამუშავება, მათი პირდაპირი თანხმობის გარეშე; 
 •  MedWOW-ზე სხვადასხვა ელემენტების მიბმა, როგორიცაა გამოსახულებები, იმ ვებგვერდებისაგან დამოუკიდებლად, სადაც ისინი არიან განთავსებული; კომერციული საინფორმაციო რესურსების, რეკლამების, სპონსორობის, შუამდგლომლობის, მხარდაჭერის და საზოგადოებრივი ურთიერთობების მასალების ჩათვლით, გარდა სპეციალურად ნებადართულისა და მხოლოდ მითითებულ ზონებში;
 •  MedWOW-ს საშუალებით ან MedWOW-ზე განთავსება, გაზიარება, გადაცემა, სხვაგვარად კომუნიკაცია ან MedWOW-ის საიტის გამოყენების და მისი მომსახურებებით სარგებლობის დროს განსაზღვრული საინფორმაციო რესურსების გამოქვეყნება, გასაყიდად ნივთების განთავსების, აუქციონებზე ფსონების დადების  ჩათვლით, რაც დასაბუთებულად შეიძლება ჩაითვალოს, როგორც:  
1.   ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დარღვევა ან შელახვა, საპატენტო, საავტორო და სავაჭრო ნიშნებზე უფლებების დარღვევის ჩათვლით; 2.   არასრულწლოვანების შესახებ ინფორმაციის,  მათი პერსონალური მონაცემების,  მისამართების და მათთან საკონტაქტო საშუალებების განთავსება;
3.  ვირუსების შემცველი ფაილები,  Trojan Horses, Worms, Vandals, Spyware და სხვა ტიპის პროგრამები და ზიანის მომტანი აპლიკაციები ;

4. მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისაკენ მოწოდება, მისი მხარდაჭერა, დახმარება, ინსტრუქციებით ან რჩევებით უზრუნველყოფა; 

5.   პიროვნების კონფიდენციალურობის უფლების  ან საჯაროობის უფლების დარღვევა;

6. საიტზე მასალების განთავსება, რომელთა განთავსება, პუბლიკაცია, გავრცელება და სხვა საშუალებებით გამოქვეყნება  აკრძალულია მოქმედი კანონმდებლობით, მათ შორის ამკრძალავი სასამართლო გადაწყვეტილებებით;
7. საიტზე  მუქარის შემცველი, შეურაცხმყოფელი, პროვოკაციული, დისკრედიტაციული, ცილისმწამებლური ხასიათის, უხეში, უხამსი,   ასევე ისეთი საინფორმაციო რესურსების განთავსება, რომლებიც  ეწინააღმდეგებიან რასობრივ, ეთნიკურ ან სხვა ნორმებს.
8. არამოთხოვნადი კომერციული ინფორმაცია (სპამი), ჯაჭვური წერილები ან პირამიდების სქემები;

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენი  შეთანხმების დარღვევის პასუხისმგებლობა დაეკისრება როგორც მომხმარებელს, ასევე მის კომპანიას.

 

რეგისტრაცია და მომხმარებლის ანგარიში  


MedWOW-ი ემსახურება ინტერნეტის ყველა მომხმარებელს. თუმცა,  განსაზღვრული მომსახურებები, MedWOW-ზე ონლაინ რეჟიმში სავაჭრო ურთიერთობების ჩათვლით,  ხელმისაწვდომია მხოლოდ რეგისტრირებული მომხმარებლებისათვის. 
 
 პირებს, რომელთაც არ შესრულებიათ 18 წელი, არა აქვთ MedWOW-ზე დარეგისტრირების უფლება.
 
MedWOW-ის საიტზე  რეგისტრაცია უფასოა.  თუმცა, მომავალში ჩვენ შესაძლებელია მივიღოთ გადაწყვეტილება რეგისტრაციაზე საფასურის დაწესების შესახებ.  რეგისტრაციის საფასურის ამოღება მოხდება მხოლოდ MedWOW-ის საიტზე წინასწარი განცხადების გამოქვეყნების შემდეგ. ამასთან ერთად  ჩვენ ვალდებული არა ვართ პირადად ვაცნობოთ საიტის ყოველ მომხმარებელს რეგისტრაციის პოლიტიკაში ნებისმიერი ცვლილების შესახებ. თუ თქვენ არ დაეთანხმებით შეტყობინებაში მითითებულ წესებს ან ვერ გადაიხდით სარეგისტრაციო თანხებს, მაშინ თქვენი ანგარიშის მოქმედება  MedWOW-ზე  შეჩერდება.

MedWOW-ის საიტზე  რეგისტრაციის დროს ჩვენ შეგვიძლია  მოგთხოვოთ  წარმოადგინოთ კონკრეტული საკონტაქტო და პერსონალური ინფორმაცია. თქვენ ვალდებული ხართ წარმოადგინოთ მხოლოდ ნამდვილი, სრულყოფილი და ზუსტი მონაცემები. ცრუ, არასწორი ან ძველი ინფორმაციის წარმოდგენის შემთხვევაში ვერ დარეგისტრირდებით საიტზე და არ მოგვცემთ თქვენი მომსახურების და თქვენთან კონტაქტის შესაძლებლობას. ჩვენ გარკვევით მივუთითებთ აუცილებლად შესავსებ ველებს. თუ ამ ველებს  არ შეავსებთ, MedWOW-ზე ვერ დარეგისტირდებით.    

სისტემაში შესვლისათვის, თქვენ უნდა ისარგებლოთ პერსონალური მომხმარებლის სახელით და პაროლით. ალტერნატიულად, ჩვენ შეგვიძლია მოგაწოდოთ თქვენს MedWOW-ის ანგარიშზე შესასვლელი პაროლი. ჩვენ ასევე, დრო და დრო განვსაზღვრავთ და მოვითხოვთ ანგარიშზე და სისტემაში შესვლისთვის  იდენტიფიკაციის და ავტორიზაციის დამატებით ან განსხვავებულ საშუალებებს,  აგრეთვე  MedWOW-ის საიტზე განსაზღვრულ სამსახურებთან დასაკავშირებლად.  
თქვენ თანხმობას აცხადებთ შეინახოთ თქვენი პაროლი და მომხარებლის სახელი აბსოლუტურად კონფიდენციალურად და თავი შეიკავოთ სხვებისთვის გადაცემისგან. ხშირად შეცვალეთ პაროლი,  მინიმუმ ექვს თვეში ერთხელ.

თქვენ სრულად პასუხისმგებელი ხართ იმ შედეგზე, რაც გამოწვეულია სარეგისტრაციო  პროცესის დროს თქვენს მიერ ცრუ, არაზუსტი და არასრული ინფორმაციის წარმოდგენით, აგრეთვე MedWOW-ზე თქვენი ანგარიშის ნებისმიერი გამოყენებით ან არასწორად  გამოყენებით, იმის გამო, რომ ინფორმაცია გადაეცით მესამე პირს.

თქვენ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ანგარიშის მოქმედების შეწყვეტა, გააგზავნით რა წერილობით ცნობას ელ–ფოსტის საშუალებით, მისამართზე: info@medwow.com.  ჩვენ შეიძლება გთხოვოთ ანგარიშის შეწყვეტის შესახებ ცნობის დადასტურება, რისთვისაც გამოგვიგზავნით დამატებით თხოვნა-შეტყობინებას  ელ–ფოსტის ან სხვა საშუალებით, როგორც ანგარიშის შეწყვეტის წინაპირობას.

თქვენი ანგარიში  MedWOW-ზე შეწყდება 10 დღის განმავლობაში თქვენი მოთხოვნის მიღებიდან და შეწყვეტის შემდეგ თქვენ ვეღარ ისარგებლებთ თქვენი ანგარიშით.

მიუხედავად  მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული კომპენსაციებისა, რომელიც ჩვენ გვეკუთვნის, ჩვენ  შეგვიძლია დროებით ან სამუდამოდ უარვყოთ, შევზღუდოთ, შევაჩეროთ ან გავაუქმოთ თქვენი ანგარიში, აგიკრძალოთ MedWOW-ის საიტზე შესვლა, წავშალოთ თქვენს მიერ განთავსებული საინფორმაციო რესურსები,  მათ შორის ინფორმაცია თქვენი ნივთების შესახებ, გავაუქმოთ თქვენი ფსონები და მივიღით აუცილებელი ტექნიკური და  სამართლებრივი ზომები (”შავ სიაში შეყვანა”),  რომ ვეღარ შეძლოთ  MedWOW-ის საიტზე შესვლა, თუ ჩვენ ვთვლით, რომ თქვენ:

 •  MedWOW-ის საიტით სარგებლობისას ბოროტად გამოიყენეთ თქვენთვის მინიჭებული უფლებები, ან 
 • დაარღვიეთ მოცემული სამომხმარებლო შეთანხმების პირობები, ან
 • განზრახ წარმოადგინეთ ცრუ ინფორმაცია, ან
 • ქმედებით ან უმოქმედობით დაარღვიეთ  მოქმედი კანონმდებლობა, წესები ან  ნორმატიული აქტები, ან
 • ჩაიდინეთ ქმედება ან უმოქმედობა, რომელიც საზიანოა ან სავარაუდოდ ზიანის მომტანია ჩვენთვის ან ნებისმიერი მესამე მხარისთვის, MedWOW-ის სხვა მომხმარებლების და მომსახურებების მომწოდებლების ჩათვლით,  ან
 • ისარგებლეთ MedWOW-ის მომსახურებით უკანონო ქმედების ჩასადენად ან იმისათვის, რათა ხელი შეუწყოთ, გამოიწვიოთ, დაეხმაროთ ან უბიძგოთ კანონის საწინააღმდეგო ქმედებისაკენ, ან
 • გადაეცით საკუთარი მომხმარებლის სახელი და პაროლი სხვა პირს; ან
 • არ  გადაიხადეთ MedWOW-ის  სავალდებულო გადასახადები ან გაქვთ დავალიანება გარიგებების მიხედვით, რომლებიც განხორციელდა MedWOW-ზე ან  MedWOW-ის საიტის საშუალებით.
მას შემდეგ, რაც მომხმარებელი მოხვდება MedWOW-ის შავ სიაში, მის მიმართ განხორციელდება შემდეგი სანქციები:
 •  მომხმარებელი იღებს შეტყობინებას,  რომ იგი შეყვანილია შავ სიაში;
 • მომხმარებლის მიერ განთავსებული ჩამონათვალი საიტზე წაიშლება;
 • ყველა მიმდინარე პროცესი, როგორიცაა ინსპექტირება, შეკითხვები და პასუხები, გაფრთხილებები, აუქციონებში მონაწილეობა  და გარიგებები, შეჩერდება.
 •  MedWOW-ს რეგისტრაციის ალგორითმი შეიცვლება, რათა მომხმარებელმა ხელმეორედ რეგისტრაცია ვეღარ შეძლოს.

  საკომისიოები და გადასახადები

  

იმისათვის, რომ MedWOW-ის საიტზე შეძლოთ ნივთის გაყიდვა და განსაზღვრული მომსახურებებით სარგებლობა,  უნდა გადაიხადოთ სპეციალური და საკომისიო გადასახადები MedWOW-ის გადასახადების ჩამონათვალის  თანახმად.

MedWOW-ის საიტზე ნივთის განთავსებისას  ან მისი შეძენისას, თქვენ შეგიძლიათ საკომისიო გადასახადების გადახდისას მიიღოთ ფასდაკლებები და შეღავათები (შემდგომში ”ფასდაკლებები”). ფასდაკლებების მოცულობა განისაზღვრება  სხვადასხვა ფაქტორებით,  (იხილეთ დოკუმენტი ფასდაკლების პოლიტიკა) .    ნივთის გაყიდვის პროცესის დასრულებამდე ჩვენ გაცნობებთ, გეკუთვნით თუ არა ფასდაკლება.

საკომისიოები და  ფასდაკლებები  დამოკიდებულია  სხვადასხვა  ფაქტორებზე, მათ შორის განთავსებულ ფასებზე. გაითვალისწინეთ, რომ  მყიდველსა და გამყიდველს შორის მოლაპარაკების შედეგად განსაზღვრული ნებისმიერი ფასი, გარდა საიტზე განთავსებულისა, მხედველობაში არ მიიღება.

თანხების ანაზღაურება/უკან დაბრუნება ექვემდებარება თანხის დაბრუნების პოლიტიკის  დებულებებს.

გადასახადების თანხა, თუ არ არის განსაზღვრული წინასწარ,  მითითებულია აშშ დოლარში. თქვენ აცხადებთ და უზრუნველყოფთ, რომ გადახდის ნებისმიერი მეთოდი, რომელსაც ირჩევთ ნივთის გასაყიდად,   ან შესყიდვაზე შეკვეთის განთავსებისას, აგრეთვე აუქციონებზე ფსონის დადებისას, საშუალებას  მოგცემთ დროულად გადაიხადოთ აუცილებელი საკომისიოები  და გადასახადები ჩვენი გადასახადების ჩამონათვალის შესაბამისად.  საკომისიოების გადაუხდელობის შემთხვევაში, ჩვენ მივიღებთ ყველა შესაბამის ზომას, რომელსაც საჭიროდ ჩავთვლით, მათ შორის სხვა საგადახდო მეთოდების გამოყენების მოთხოვნას და  სასამართლო წარმოების დაწყებას, რათა გადახდილ იქნას  ყველა დავალიანება და ჩვენს მიერ გაწეული ხარჯები,  სასამართლო ხარჯების ჩათვლით. ჩვენ შეგვიძლია გადასახდელი ვალები ავანაზღაუროთ იმ თანხებით, რომელიც თქვენ გადაიხადეთ MedWOW-ზე სხვა მომსახურებებისათვის. თქვენს მიერ შეკვეთილი სხვა მომსახურებებით სარგებლობა  შეგიძლიათ, მხოლოდ ვალის სრულად დაფარვის შემდეგ და მომსახურებით სარგებლობის საფასურის მთლიანად გადახდის შემთხვევაში. 

გადასახადების ჩამონათვალში  ნებისმიერი ცვლილებები ძალაში შედის  მინიმუმ თოთხმეტი დღის შემდეგ MedWOW-ის საიტზე ამ ცვლილებების შესახებ განცხადების განთავსებიდან. თუმცა, დროებითი  გადასახადები და ახალი მომსახურებების გადასახადები ძალაში შედის  გადასახადების ჩამონათვალში  განთავსებისთანავე.   
 
 

ფიქსირებული ფასებით გაყიდვისა და აუქციონების  პოლიტიკა  

 

თქვენ შეგიძლიათ MedWOW-ის საიტზე  განათავსოთ ნივთები გასაყიდად, შეკვეთები სასურველი ნივთის შესაძენად,  ან დადოთ ფსონები ნივთის შესასყიდად აუქციონის საშუალებით სამომხმარებლო შეთანხმების, ასევე  ფიქსირებული ფასით გაყიდვის პოლიტიკისა   და აუქციონების პოლიტიკის პირობების გათვალისწინებით.
 

პრემიუმ სტატუსის მქონე მომხმარებლები

 

MedWOW-ის საიტზე მოქმედებს პრემიუმ სტატუსის მინიჭების პროგრამა.  პრემიუმ სტატუსისა და მასთან დაკავშირებული პრივილეგიების  მისაღებად  თქვენ უნდა დააკმაყოფილოთ გარკვეული სტანდარტები (იხ. პრემიუმ მომხმარებლების პროგრამის პოლიტიკა ). ჩვენ, არც პირდაპირ და არც ირიბად არ ვეთანხმებით, არ ვადასტურებთ, ან რაიმე გზით არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას პრემიუმ მომხმარებლის მიერ გაკეთებულ შემოთავაზებებზე და დადებულ გარიგებებზე.  პრემიუმ მომხმარებლები სრულ პასუხისმგებლობას იღებენ მათი ნივთების საიტზე განთავსებისა და გაყიდვების ყველა ასპექტზე, მათი აღწერილობის, იდენტიფიკაციის, ღირებულებისა და მიწოდების ჩათვლით.
 
 

ინსპექტირების  პირობები 

 

თუ თქვენ MedWOW-ის საიტზე განათავსებთ ნივთებს გასაყიდად ან გსურთ შეიძინოთ სიაში მოცემული ნივთი,  შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ნივთის პროფესიონალური ინსპექტირება.  ინპექტირება ტარდება მოცემული შეთანხმების პირობების თანახმად,   ასევე  ინსპექტირების ჩატარების პოლიტიკაში  აღწერილი  თქვენი უფლებებისა და მოვალეობების გათვალისწინებით.  
  

გაფრთხილებების სისტემა

 

 თქვენ, როგორც მყიდველს,  შეგიძლიათ  შეუკვეთოთ გაფრთხილების მიღება იმ შემთხვევაში, თუ საიტზე განთავსდა თქვენთვის სასურველი ნივთი და/ან მოხდა მასზე ფასის დაკლება. გაფრთხილებების გაგზავნა შესაძლებელია ელ-ფოსტის, ფაქსის ან მოკლე ტექსტური შეტყობინების საშუალებით.  
  გამყიდველი თანახმაა მიიღოს მყიდველის  გაფრთხილებების ასლები მისი კონკრეტული განთავსებული ნივთის შესახებ. გამყიდველს ნებისმიერ დროს შეუძლია შეწყვიტოს გაფრთხილებების მიღება  ”ჩემი პარამეტრების” გამოყენებით თავის პერსონალურ გვერდზე  ჩემი MedWOW-ი.
გაფრთხილებები შეიძლება იყოს ფასიანი, როგორც მითითებულია გადასახადების ჩამონათვალში .
 

რეიტინგის სისტემა

 

MedWOW-ის საიტზე  ნივთის გაყიდვის ან შეძენის  შემდეგ, თქვენ შეგიძლიათ შეაფასოთ გარიგებაში მონაწილე თქვენი საქმიანი პარტნიორი.  კონკრეტულ მომხმარებელთან დაკავშირებული  რეიტინგი  MedWOW -ზე გამოქვეყნდება მას შემდეგ , რაც წარმოდგენილი იქნება შეფასებების მინიმალური საჭირო რაოდენობა.
 რეიტინგი შეიძლება განთავსდეს გარიგების დადების თარიღიდან 90 დღის შემდეგ და მაქსიმუმ 180 დღეში ამ თარიღიდან.

რეიტინგი არ არის სავალდებულო, მაგრამ შესაძლებელია სხვადასხვა სარგებელის მიღება, როგორიცაა ფასდაკლებები. დრო და დრო,  MedWOW-ზე განთავსდება მიმდინარე ბონუსები იმ მომხმარელებისათვის, რომლებიც წარმოადგენენ რეიტინგებს.

რეიტინგი განისაზღვრება შეფასებებით  1-დან (ცუდი) 5-მდე (ძალიან კარგი), მომხმარებლის ჯამური რეიტინგი არის მიღებული საშუალო მაჩვენებელი, რომელიც გამოითვლება შემდეგი ფორმულით:

 • X1, X2, X3 - სხვადასხვა მომხმარებლის მიერ მინიჭებული რეიტინგი. 
 • N - რეიტინგების რაოდენობა.
 • ფორმულა საიტზე ჯამური რეიტინგის დასადგენად: (X1+X2+X3)/(5*N)*100= რეიტინგი%

თქვენ აცხადებთ და უზრუნველყოფთ, რომ არ განათავსებთ ცრუ, არაზუსტ ან შეცდომაში შემყვან რეიტინგებს. რეიტინგები არ განთავსდება ჩვენი სახელით და არ გამოხატავს ჩვენს შეხედულებას შეფასებულ მომხმარებელზე. ჩვენ არ ვიღებთ რაიმე პასუხისმგებლობას ან ვალდებულებას რეიტინგის პროცესებთან და შედეგებთან დაკავშირებით. ჩვენ მონაწილეობას არ ვიღებთ MedWOW-ის საიტზე მომხმარებლების რეიტინგის პროცესში და არ ვეხმარებით, ასევე  არ ვასპონსორებთ რეიტინგებს. 

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ  რეიტინგების შეცვლა ან გაუქმება არ შეიძლება წარდგენის შემდეგ.
ნივთის  გასაყიდად განთავსებით, შესყიდვაზე შეკვეთის  ან აუქციონის საშუალებით ნივთის შესასყიდად ფსონის დადებით თქვენ თანხმობას აცხადებთ, რომ თქვენს  საქმიან პარტნიორებს, რომლებიც მონაწილეობენ გარიგებებში,  შეუძლიათ თქვენი შეფასება  (რეიტინგი) და მათი შეფასება შესაძლებელია განთავსდეს  MedWOW-ზე. თქვენ  უარს ამბობთ ყველა პრეტენზიაზე ჩვენსა  და MedWOW-ის ნებისმიერი მომხმარებლის მიმართ, რომელიც დაკავშირებულია  MedWOW-ის საიტზე  რეიტინგის სისტემასთან.
 

ანგარიშები

 

MedWOW-ზე ნივთების მყიდველები და გამყიდველები მიიღებენ პერიოდულ  ანგარიშებს/მოხსენებებს საქმიანი აქტივობის შესახებ.  ანგარიშებში შევა საიტის აქტივობის მოკლე მიმოხილვა,   მონაცემების და დაწვრილებითი ინფორმაციის ჩათვლით, როგორიცაა გაყიდვების რაოდენობა, მოცულობა და ტემპები, გადახდილი საკომისიოები და შედარება წინა პერიოდებთან.  ანგარიშებში ასევე შეიძლება შევიდეს ინფორმაცია   ნივთებზე,  ვიზიტორების რაოდენობა, რომლებმაც დაათვალიერეს გვერდი, რომელზეც განთავსებულია ნივთი,  პოტენციური მყიდველების მიერ განხორციელებული ქმედებები იმ ნივთებთან მიმართებაში, რომლებითაც ისინი დაინტერესდნენ, ნივთების რაოდენობა, რომლებიც გაიყიდა ჩვეულებრივი გზით ან აუქციონების საშუალებით, ასევე ფასები, რომლებითაც ისინი გაიყიდა.
მყიდველები იღებენ ანალოგიურ ანგარიშებს, რომლებიც შეიცავენ ინფორმაციას MedWOW-ის საიტზე შეძენილი ნივთების შესახებ.
  ეს ანგარიშები შეიცავს კონფიდენციალურ ინფორმაციას და თქვენ არ გაქვთ უფლება გადასცეთ ისინი მესამე მხარეს, ჩვენი წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

ჩვენ  დრო და დრო დავამატებთ, გამოვტოვებთ ან შევცლით ანგარიშებში წარმოდგენილი ინფორმაციის ხასიათს, ან მოცულობას.   

 ჩვენ შესაძლებელია პერიოდულად შემოგთავაზოთ სხვა ანგარიშები, რომლებიც შეიცავენ დამატებით ინფორმაციას საიტზე განთავსებული ნივთების შესახებ, მაგალითად   ამ ნივთებზე მოთხოვნის მაჩვენებელს. ასეთი ანგარიშები შეიძლება იყოს ფასიანი.
ცალკეულ დაინტერესებულ მომხმარებლებს  ჩვენ ასევე შეგვიძლია შევთავაზოთ ანგარიშები საიტზე მათი აქტივობის შესახებ,  იმის გათვალისწინებით, რომ ამ ანგარიშებში მოცემული მონაცემები არ იქნება გამოქვეყნებული.
გაითვალისწინეთ, რომ ანგარიშები ავტომატურად გენერირდება MedWOW-ის მონაცემთა ბაზიდან და შეიძლება შეიცავდეს გარკვეულ უზუსტობებს. თქვენ თანხმობას აცხადებთ აიღოთ სრული პასუხისმგებლობა ამ ანგარიშების ნებისმიერი მიზნით  გამოყენებაზე. 
 
 

მომხმარებლის მიერ შექმნილი საინფორმაციო რესურსები

 

ჩვენ გთავაზობთ სხვადასხვა სახის  მომსახურებებს და  საშუალებებს, რათა  წარმოადგინოთ  თქვენი  საინფორმაციო რესურსები  MedWOW-ის საიტზე.  მოცემული სამომხმარებლო შეთანხმების, კერძოდ ”MedWOW-ით დაშვებული სარგებლობის”  თანახმად,   თქვენ შეგიძლიათ ატვირთოთ, გაავრცელოთ, გადასცეთ ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომი გახადოთ თქვენი საინფორმაციო რესურსები (კონტენტი)  MedWOW-ის საიტის გამოყენებით.  (შემდგომში ”განცხადება”  ”განთავსება” ან ”ატვირთვა”). თქვენ თანხმობას აცხადებთ აიღოთ სრული პასუხისმგებლობა  განთავსებული კონტენტით გამოწვეულ შედეგებზე.  MedWOW-ის ნივთების ფიქსირებული ფასებითა და აუქციონების საშუალებით გაყიდვის პოლიტიკებში არის შემდეგი დებულება:
 ”თითოეული გამყიდველი აცხადებს და უზრუნველყოფს, რომ განთავსებულ ნივთებზე ყველა უფლებას ფლობს გამყიდველი ან მესამე მხარე, რომელიც უფლებამოსილია გამყიდველის მიერ განათავსოს ნივთი გასაყიდად MedWOW-ის საიტზე. MedWOW-ის მოთხოვნის შემდეგ  გამყიდველი  ვალდებულია დაუყოვნებლივ  წარმოადგინოს წერილობითი და შესაბამისად დამოწმებული მინდობილობა, რომელიც ადასტურებს მფლობელის უფლებამოსილების გადაცემას”.

 MedWOW-ის საიტზე  ჩვენ ვატარებთ  სიტყვის თავისუფლების  და ღია დისკუსიების პოლიტიკას,  ამასთანავე ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი საკუთარი შეხედულებისამებრ შევამოწმოთ, წავშალოთ ან დავბლოკოთ საიტზე განთავსებული საინფორმაციო რესურსები, უარი ვთქვათ   საიტზე მათ განთავსებაზე ნებისმიერი მიზეზით, რომელსაც გამართლებულად ჩავთვლით, რათა თავიდან ავიცილოთ საიტის სხვადასხვა მომსახურებების ბოროტად გამოყენება, თუ წარმოდგენილი კონტენტი, ჩვენი აზრით არღვევს მოცემული შეთანხმების პირობებს  ან ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას, ან თუ თქვენი მომხმარებლის ანგარიში გაუქმდა თქვენს ან ჩვენ მიერ, და თუ თქვენს მიერ განთავსებული კონტენტის მფლობელი  ითხოვს, რომ იგი მოიხსნას შემოსული საჩივრის საფუძველზე, ან ჩვენი საკუთარი ინიციატივით მოცემული პირობების შესაბამისად.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკის თანახმად, ჩვენ შეგვიძლია (მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ ვართ ვალდებული,  კომპეტენტური ორგანოების მიერ მოთხოვნილი შემთხვევების გარდა) დავაკვირდეთ, შევინახოთ, შევზღუდოთ, ავკრძალოთ ან გავაცხადოთ თქვენს მიერ განთავსებული  კონტენტი MedWOW-ის საიტზე, ჩვენი საკუთარი შეხედულებისამებრ.   

ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ ნებისმიერი კონტენტი, რომლის განთავსებაც გსურთ MedWOW-ის საიტზე,  განთავსდება ან ოდესმე იქნება განთავსებული.

ჩვენ ასევე შეგვიძლია წავშალოთ კონტენტი, თავდაპირველი განთავსებიდან გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ.  შესაბამისად, თქვენ შეიძლება ვერ ნახოთ თქვენს მიერ  ან სხვა მომხმარებლის ადრე განთავსებული კონტენტი  MedWOW-ზე.

ჩვენ მოგიწოდებთ, რომ სიფრთხილითა და ყურადღებით მოეპყრათ  ინტერნეტში და MedWOW-ის საიტზე განთავსებულ მასალას.  იმის გამო, რომ  ჩვენ არ ვართ ჩვენს საიტზე გამოქვეყნებული კონტენტის ავტორები,  ჩვენ არ შეგვიძლია მისი სიზუსტის, სანდოობის,  დამაჯერებლობის, უტყუარობის, მთლიანობის და კანონიერების გარანტირება.  
 

პროფესიონალური რჩევა

 

გარდა მოცემული პირობებით პირდაპირ განმარტებული შემთხვევებისა, MedWOW-ის საიტზე  განთავსებული კონტენტი არ წარმოადგენს პროფესიონალურ რეკომენდაციებს. თქვენ უნდა გახსოვდეთ, რომ   პროფესიონალური კონსულტაციის სიზუსტე ექსპერტული ცოდნის სხვადასხვა დარგში (მაგ. სამედიცინო, იურიდიული საკითხები, შეკითხვები, რომელიც ეხება პროფესიონალურ აღჭურვილობას, ღირებულების შეფასება, ფინანსირება, დაზღვევა და ა.შ.) დამოკიდებულია თითოეულ კონკრეტულ ფაქტზე და ყოველ ინდივიდუალურ შემთხვევაზე. MedWOW-ზე განთავსებული კონტენტი ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ  შეცვლის ასეთ პროფესიონალურ  კონსულტაციას.

მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, MedWOW-ის საიტზე ფუნქციონირებს  ისეთი მომსახურება, როგორიცაა ”რჩევები მყიდველს”, რომელიც გაწვდით ინფორმაციას სამედიცინო აღჭურვილობაზე. აღნიშნული ინფორმაცია შეიძლება ეხებოდეს მხოლოდ აღჭურვილობის კონკრეტულ მოდელებს  და ასევე შეიძლება იყოს ნაწილობრივი და არასრული. ნებისმიერ შემთხვევაში, ჩვენ  არ შეგვიძლია ”რჩევებში” წარმოდგენილი ინფორმაციის სიზუსტის გარანტირება  და არ ვიღებთ ჩვენს თავზე  პასუხისმგებლობას  ამ ინფორმაციაზე.  
 ნივთების ტექნიკური მახასიათებლები და გამოსახულებები, ასევე ნებისმიერი ინფორმაცია,  რომელიც ქვეყნდება  MedWOW-ის დირექტორიებში და მომსახურებებში, შეიძლება შეიცავდეს შეცდომებს ან არასწორ ინფორმაციას. ჩვენ არ ვიღებთ მასზე პასუხისმგებლობას.  MedWOW-ის საიტის საშუალებით  რაიმე ნივთის შეძენამდე, უნდა ეწვიოთ პროდუქციის მწარმოებლის ვებ გვერდს, გაეცნოთ მის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას, ან უნდა მოიპოვოთ ეს ინფორმაცია ნებისმიერი სხვა ხელმისაწვდომი საშუალებით.
 
 
მონაცემთა შენახვა
 
ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ, ნებისმიერ დროს გავეცნოთ, შევინახოთ  და/ან გამოვაქვეყნოთ ნებისმიერი ინფორმაცია,  თუ ჩავთვლით,  რომ ეს აუცილებელია  მოქმედი კანონმდებლობის,  ნორმატიული აქტების დასაცავად,  სასამართლო  პროცესისათვის ხელის შეწყობის,  ან სახელმწიფო მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად.  თუმცა, ასეთი ქმედებით, ჩვენ არც პირდაპირ, არც ირიბად არ ვადასტურებთ ან რაიმე სახით ვიღებთ პასუხსმგებლობას ამ მონაცემებზე 
 
 

ბმულები სხვა საიტებზე  

 

MedWOW-ის საიტი  შეიძლება შეიცავდეს სხვა ვებ-საიტების ბმულებს.  ეს  ვებ-საიტები არ არიან ჩვენი მართვისა და კონტროლის ქვეშ. საიტები, რომლებზეც თქვენ გადადიხართ ამ ბმულების საშუალებით, აგრეთვე მათზე განთავსებული ინფორმაცია შესაძლოა არ შეესაბამებოდეს თქვენს მოთხოვნებს, ან გამოიწვიოს თქვენი პროტესტი, მოგეჩვენოთ  გამაღიზიანებელი, უადგილო, ეწინააღმდეგებოდეს კანონის ან მორალის ნორმებს. კონკრეტული ვებ-საიტის ბმულის განთავსებით,  ჩვენ  მხარს არ ვუჭერთ, არ ვასპონსორებთ  და არ  ვადასტურებთ მათ სიზუსტეს, სანდოობას, დამაჯერებლობას, უტყუარობას, მთლიანობასა და კანონიერებას.  ჩვენ არ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ან ვალდებულებას მესამე მხარის ვებსაიტებსა და  მათ კონტენტზე,  აგრეთვე მათ ხელმისაწვდომობაზე.   

 MedWOW-მა შეიძლება მიმართოს ნებისმიერ თავის მომხმარებელს თხოვნით  განათავსოს  თავის ვებ- საიტზე  MedWOW-ის ბმული http://www.medwow.com/ ან  საიტის ნებისმიერი სხვა მოქმედი მისამართი.   აღნიშნული ბმულის მომხმარებლის საიტზე განთავსების შემთხვევაში,  MedWOW-ს საკუთარი შეხედულებისამებრ,  შეუძლია მოცემული მომხმარებლის საიტის საპასუხო ბმულის განთავსება თავის საიტზე.
 
 

 

საინფორმაციო რესურსების ამოღების მოთხოვნები
 
ჩვენ პატივს ვცემთ სხვების ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს. ნებისმიერი მოთხოვნა საავტორო უფლების დამრღვევი  საინფორმაციო რესურსების ამოღების შესახებ  MedWOW-ის საიტიდან  ან  შემხვედრი მოთხოვნები  რესურსების განმეორებით განთავსებაზე,   შეცდომის ან რესურსების  არასწორი იდენტიფიკაციის გამო, მოხდება MedWOW-ის  საავტორო უფლებების დაცვის პოლიტიკის  შესაბამისად. 
 განთავსებული  რესურსების  ამოღების ან საიტზე მისი ხელახლა განთავსების  მოთხოვნის მიღებისას, ჩვენ ვიმოქმედებთ როგორც საჭიროდ ჩავთვლით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.   
 
 

კონფიდენციალურობა

 

ჩვენ პატვის ვცემთ თქვენს კონფიდენციალურობას.  დოკუმენტი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა  შეიცავს   MedWOW-ის საიტზე ჩვენს მიერ გატარებულ ღონისძიებებს კონფიდენციალური ინფორმაციის დასაცავად.  პერიოდულად  ჩვენ შესაძლებელია ცვლილებები შევიტანოთ  მოცემულ დოკუმენტში, ამიტომ  გირჩევთ ის პერიოდულად გადაიკითხოთ. 

 

რეკლამა 

 

MedWOW-ის საიტი შეიძლება შეიცავდეს ფასიან სარეკლამო განცხადებებს, დასპონსორებულ ბმულებს, აგრეთვე  კომერციულ ინფორმაციას (”რეკლამები”).  რეკლამებზე დაწკაპუნებით თქვენ შესაძლოა მოხვდეთ რეკლამის მომწოდებლის ვებ-საიტზე ან მიიღოთ შეტყობინებები, ინფორმაცია ან  შეთავაზებები რეკლამის მომწოდებლისაგან ან სხვებისაგან. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი რეკლამის მომწოდებლის მიერ პირადი ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დასაცავად განხორციებულ ზომებზე,  მათი ვებსაიტების შინაარსსა და რეკლამის მომწოდებლის მიერ გამოგზავნილ  ინფორმაციაზე,  ან შეთავაზებებზე. თქვენ იღებთ სრულ პასუხისმგებლობას რეკლამების მომწოდებლებთან ყველანაირ  ურთიერთობაზე  და მათთან დადებულ ყველა შემდგომ გარიგებაზე.

 

შეცდომების გასწორება

 

ჩვენ ყველა ზომას ვიღებთ, რომ უზრუნველყოთ MedWOW-ის საიტზე  განთავსებული ინფორმაციისა და ფაქტების  სანდოობა.  თუმცა, შეცდომები გარდაუვალია. თუ აღმოაჩენთ, რომ ჩვენს მიერ MedWOW-ზე განთავსებული რაიმე ინფორმაცია ან სტატია შეიცავს შეცდომებს,  გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ  შემდეგ მისამართზე:  info@medwow.com.

 

ინტელექტუალური საკუთრება

 

ყველა უფლება, სახელწოდება  და ინტერესი  MedWOW-ზე  ან მის მიმართ (გარდა მომხმარებლის და მესამე მხარის კონტენტისა), საპატენტო, საავტორო უფლებების, სავაჭრო ნიშნების, სავაჭრო დასახელებების, მომსახურების ნიშნების, კომერციული საიდუმლოების და სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების და მასთან დაკავშირებული გუდვილის ჩათვლით, გვეკუთვნის ან ლიცენზირებულია ჩვენს მიერ.

გარდა წესებით პირდაპირ გათვალისწინებული შემთხვევებისა, თქვენ არ გაქვთ უფლება ასლი გააკეთოთ, გაავრცელოთ, გამოაქვეყნოთ, საჯაროდ გამოიტანოთ, ქვე ლიცენზიით გადასცეთ, მოახდინოთ დეკომპილაცია, დაშალოთ ან  შეამციროთ წასაკითხად მოსახერხებელ ფორმატამდე,  შეასრულოთ საჯაროდ, გაუკეთოთ ადაპტირება,  ხელმისაწვდომი გახადოთ ხალხისათვის, გამოიყენოთ კომერციული მიზნებისათვის, დაამუშავოთ, გადააკეთოთ, თარგმნოთ, გაყიდოთ,  იქირავოთ, გააქირავოთ, განახორციელოთ რეინჟინერინგი, კომბინირება სხვა პროგრამულ უზრუნველყოფასთან,  შეცვალოთ ან შექმნათ გარკვეული ნაშრომები  MedWOW-ის საიტზე  განთავსებული კონტენტის საფუძველზე,  რომელიც დაცულია კანონით  ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ ან სხვა  ქონებრივი უფლებებით, დამოუკიდებლად  ან თქვენი სახელით მოქმედი  მესამე პირის საშუალებით, ნებისმიერი გზით ან ხერხებით, ელექტრონული, მექანიკური ან ოპტიკური საშუალებების ჩათვლით  და არა მხოლოდ,  იმ შემთხვევების გამოკლებით,  რომლებიც პირდაპირ ნებადართულია მოცემული პირობებით. 

ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ შემდეგ სავაჭრო და მომსახურების ნიშნებზე: MEDWOW, MEDWOW.COM, MEDWOW.BIZ, MEDWOW.INFO, MEDWOW.NET, MEDWOW.ORG, MEDWOW.CO.UK, MEDWOW.IN, MEDWOW.COM.CN, MEDWOW.CN, MEDWOW.JP, MEDWOW.RU, MEDWOW.FR MEDWOW.CO.IL, MEDWOW-ის პრემიუმ მომხმარებელი ყველა მოქმედი ნიშნებისა და ლოგოების ჩათვლით. თქვენ არ გაქვთ უფლება ადაპტირება გაუკეთოთ  ან სხვაგვარად გამოიყენოთ სახელწოდება, ნიშანი ან ლოგო, რომელიც იდენტურია ან მსგავსია ჩვენი სავაჭრო თუ მომსახურების ნიშნებისა.  თქვენ  უნდა მოერიდოთ ნებისმიერი ქმედების ჩადენას  ან უმოქმედობას, რომელიც შეამცირებს და ჩირქს მოცხებს  ჩვენს პრესტიჟს. 

თქვენ იღებთ ვალდებულებას  დაიცვათ ყველა შეტყობინება  საავტორო უფლებების შესახებ  და ნიშნები, რომელიც აღნიშნავენ საკუთრების უფლებას, მაგალითად: საავტორო უფლების ნიშანი [©] ან სავაჭრო ნიშანი ან ™], რომლებიც ახლავს საიტის კონტენტს.  
 თქვენ თანხმობას აცხადებთ არ დაამახინჯოთ აღნიშნული შეტყობინებები და ნიშნები და გადაიტანოთ ისინი საიტის მასალების ნებისმიერი კოპირებისას.

ჩვენ არ ვაცხადებთ არავითარ საკუთრების პრეტენზიას კონტენტზე, როგორიცაა ტექსტები და სურათები, რომლებსაც თქვენ ატვირთავთ MedWOW-ის საიტზე. თუმცა, როდესაც ამას აკეთებთ,  თქვენ გარანტიას იძლევით, რომ  ხართ ამ კონტენტის კანონიერი მფლობელი, ან   უფლებამოსილი ხართ კანონიერი მფლობელისაგან განათავსოთ და გამოიყენოთ ეს კონტენტი MedWOW-ის საიტზე მოცემული პირობების შესაბამისად. 

თქვენი კონტენტის წარმოდგენით, მონაცემების, გამოსახულებების, ხმოვანი თანხლების, ტექსტების, იდეების, კონცეფციების, ნოუ-ჰაუს ან MedWOW-ის საიტზე ატვირთვის ტექნიკის ჩათვლით, აგრეთვე ყველა თქვენი შეტყობინების, რომელიც გაეგზავნა სხვა მომხმარებლებს საიტზე ან MedWOW-ის საიტის საშუალებით, თქვენ გვაძლევთ როიალტისაგან თავისუფალ, მსოფლიო მასშტაბით მოქმედ,  არაექსკლუზიურ, მუდმივ და შეუქცევად ლიცენზიას, რათა ასლი გავაკეთოთ, გავავრცელოთ, გამოვაქვეყნოთ, საჯაროდ გამოვიტანოთ, ქვე ლიცენზიით გადავცეთ, მოვახდინოთ დეკომპილაცია, დავშალოთ ან  შევამციროთ წასაკითხად მოსახერხებელ ფორმატამდე,  შევასრულოთ საჯაროდ, გავუკეთოთ ადაპტირება,  ხელმისაწვდომი გავხადოთ ხალხისათვის, გამოვიყენოთ კომერციული მიზნებისათვის, დავამუშავოთ, გადავაკეთოთ, ვთარგმნოთ, გავყიდოთ,  ვიქირავოთ, გავაქირავოთ, განვახორციელოთ რეინჟინერინგი, მოვახდინოთ კომბინირება და ჩავრთოთ იგი სხვა კონტენტში,  შევცვალოთ ან შევქმნათ გარკვეული ნაშრომები  MedWOW-ის საიტზე  განთავსებული კონტენტის საფუძველზე, აგრეთვე სხვა საკომუნიკაციო და საინფორმაციო  ქსელებში, პლატფორმებზე, აპლიკაციებსა და მომსახურებებში. თქვენ შემდგომში უარს აცხადებთ ყველა საავტორო  უფლებაზე თქვენი კონტენტის გამოყენებასთან დაკავშირებით. 

 

ცვლილებები MedWOW-ზე

 

პერიოდულად ჩვენ შეგვიძლია შევცვალოთ  MedWOW-ის სტრუქტურა, დიზაინი ან გაფორმება, ასევე კონტენტის და საიტზე შეთავაზებული მომსახურებების მოცულობა და ხელმისაწვდომობა, მომხმარებლების წინასწარი გაფრთხილების  გარეშე. ამ  სახის  ცვლილებების მრავალფეროვანი ხასიათის გამო, თავდაპირველად შეიძლება დაფიქსირდეს უზუსტობები და ამან გამოიწვიოს საიტის გაუმართავი მუშაობა.   თქვენ თანხმობას აცხადებთ და აცნობიერებთ, რომ ჩვენ არ ვიღებთ არავითარ პასუხისმგებლობას, ამ ცვლილებების გატარებასთან დაკავშირებულ, ან ამის შედეგად გამოწვეულ საიტის გაუმართავ მუშაობასთან, ან მწყობრიდან გამოსვლასთან,  რომელიც შეიძლება მოხდეს ამ მიზეზით.  

 

საიტისა და მომსახურების ხელმისაწვდომობა

 

MedWOW-ის ხელმისაწვდომობა და ფუნქციონალურობა დამოკიდებულია სხვადასხვა ფაქტორებზე და ელემენტებზე: პროგრამულ თუ ტექნიკური მხარეზე, საკომუნიკაციო ქსელებზე და ნაწილობრივ უზრუნველყოფილია მესამე მხარის მიერ.  ეს ფაქტორები არ არის დაზღვეული შეცდომებისაგან. ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას, რომ MedWOW-ი იმუშავებს უწყვეტად, შეცდომებისა და შეფერხებების გარეშე,  ან რომ ნებისმიერ დროს იგი ხელმისაწვდომი იქნება ან საიტი დაცული იქნება  არასანქცირებული შეღწევისა ან შეცდომებისგან.    

 

MedWOW-ის ფუნქციონირების შეწყვეტა

 

ჩვენ ნებისმიერ დროს, საკუთარი შეხედულებისამებრ, შეგვიძლია დროებით ან სამუდამოდ შევწყვიტოთ MedWOW-ის საიტის ან ნებისმიერი მისი სამსახურის  ფუნქციონირება და ეს გაკეთდეს მომხმარებლების წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.  ნებისმიერ დროს,  ჩვენ შეგვიძლია დავბლოკოთ, მოვხსნათ ან წავშალოთ ნებისმიერი საინფორმაციო რესურსი  MedWOW-ზე სარეზერვო ასლების შენახვის გარეშე. 
თქვენ  ეთანხმებით და ადასტურებთ,  რომ  ჩვენ არ ვიღებთ არავითარ პასუხისმგებლობას  MedWOW-ის ფუნქციონირების  შეწყვეტასთან და ამის გამო მონაცემების დაკარგვასთან დაკავშირებით. 

 

სამომხმარებლო შეთანხმების პირობების შესწორებები 

 

  ჩვენ პერიოდულად  შეიძლება ცვლილებები შევიტანოთ მოცემულ პირობებში,  ყველა თანდართული დოკუმენტის, ფორმების და პოლიტიკის ჩათვლით, რომლებიც წარმოადგენენ მოცემული სამომხმარებლო შეთანხმების განუყოფელ ნაწილს.  არსებითი ცვლილებები ძალაში შედის MedWOW-ის საიტის მთავარ გვერდზე ან საიტის სხვა შესაბამის გვერდზე  თავდაპირველი განცხადების განთავსებიდან 30 დღის შემდეგ.   სხვა ცვლილებები ძალაში შევა 7 დღეში MedWOW-ის საიტზე დოკუმენტის ახალი ვერსიის  თავდაპირველი განთავსებიდან, იმ შემთხვევების გამოკლებით, როდესაც მოცემულ პირობებში ცვლილებები შედის კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად.  ასეთ შემთხვევაში ცვლილებები ძალაში შედის დაუყოვნებლივ, დოკუმენტის ახალი ვერსიის საიტზე  განთავსებიდან, ან შესაბამისი მოთხოვნების გათვალისწინებით.

თქვენ იღებთ ვალდებულებას დაემორჩილოთ ნებისმიერ ცვლილებებს, რომლებიც შევა მოცემულ პირობებში, აგრეთვე MedWOW-ის  დოკუმენტებში,  ფორმებში და პოლიტიკებში, რომლებიც წარმოადგენენ მოცემული სამომხმარებლო შეთანხმების განუყოფელ ნაწილს.   თუ შეტანილი ცვლილებების შემდეგ თქვენ აგრძელებთ MedWOW-ის საიტით და მის მიერ შეთავაზებული  ნებისმიერი მომსახურებით სარგებლობას, ეს ადასტურებს, რომ თქვენ ეთანხმებით მოცემულ ცვლილებებს.  წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ უნდა შეწყვიტოთ MedWOW-ის საიტის შემდგომი გამოყენება.

ჩვენ გირჩევთ პერიოდულად გადაიკითხოთ პირობები, რათა იყოთ ინფორმირებული  ნებისმიერი ცვლილებების შესახებ.

 

პასუხისმგებლობის უარყოფა 

 

 MedWOW-ის საიტი განკუთვლილია გამოყენებისათვის  ”როგორც არის”.  ჩვენ უარს ვამბობთ  ნებისმიერ პირდაპირ ან ნაგულისხმებ გარანტიაზე და განცხადებებზე  საიტთან მიმართებაში, მისი კომერციული ფასეულობის,  რაიმე კონკრეტული მიზნისათვის შესაბამისობის, ხარისხის გარანტიის, ინტელექტუალური საკუთრების დაურღვევლობის,  საკუთრების უფლების, თავსებადობის, ფუნქციონირების, უსაფრთხოების ან მისი საინფორმაციო რესურსების სიზუსტის ჩათვლით.    ჩვენ არ ვიძლევით გარანტიას   MedWOW-ის საიტის შეუფერხებელი და უსაფრთხო მუშაობის შესახებ, ან რომ საიტი ყოველთვის იქნება ხელმისაწვდომი   და დაცული  ზიანის მომტანი  კომპონენტებისგან. თქვენ აცნობიერებთ, ეთანხმებით და სრულად, ან მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული მაქსიმალური დაშვებით თქვენს თავზე იღებთ MedWOW-ის გამოყენებასთან დაკავშირებულ რისკებს.

 

პასუხისმგელობის შეზღუდვა

 

მოქმედი კანონმდებლობის  მაქსიმალური დაშვების ფარგლებში, ჩვენ, ჩვენი ხელმძღვანელების, დირექტორების, აქციონერების, თანამშრომლების, ქვეკონტრატორების და აგენტების ჩათვლით არ ვართ პასუხისმგებელი დელიქტური, საკონტრაქტო ან ნებისმიერი სხვა პასუხისმგებლობის ფორმით რაიმე პირდაპირ, არაპირდაპირ ან  შემთხვევით ზიანზე ან სხვა სახის ზიანზე და დანაკარგზე (მოგებისა და მონაცემების დაკარგვის ჩათვლით), ფასებზე,  ხარჯებზე ან გადასახადებზე, რომლებიც თქვენ გაწიეთ ან დაგეკისრათ  MedWOW-ის საიტის გამოყენების შედეგად ან მისი გამოყენების შეუძლებლობის გამო, რომელიც გამოწვეული იყო მისი მუშაობის შეფერხებით, შეცდომით ან გაუმართაობით, რომელიც მოხდა ჩვენი პერსონალის შეცდომის შედეგად, ან პირებისა, რომლებიც მოქმედებენ ჩვენი სახელით, ან MedWOW-ის საიტზე განთავსებული ინფორმაციის თქვენს მიერ ნდობის შედეგად, ან MedWOW-ის საიტზე ან მისი საშუალებით თქვენი MedWOW-თან ან მის მომხმარებლებთან კონტაქტების გამო,  მომხმარებლის ანგარიშის მოქმედების შეწყვეტის ამ მასზე უარის თქმის მიზეზით, ასევე MedWOW-ის საიტზე თქვენი კუთვნილი საინფორმაციო რესურსების შენახვის, წაშლის, გამოქვეყნების, ასევე ნებისმიერი სხვა სახით გამოყენებისა და მისი დაკარგვის შედეგად.

 ნებისმიერ შემთხვევაში ერთჯერადი კომპენსაციის რაოდენობა, რომლის მიღებაც თქვენ შეგიძლიათ, არ უნდა აღემატებოდეს საკომისიოს(ების) მაქსიმალურ საერთო თანხას, რომელიც თქვენ გადაიხადეთ 6 თვის განმავლობაში იმ მოვლენამდე, რომლის გამოც მოხდა პრეტენზიის წამოყენება.

 

კომპენსაცია/ანაზღაურება

 

თქვენ აცხადებთ თანხმობას აარიდოთ პასუხისმგებლობა და დაიცვათ MedWOW-ი და ჩვენი მენეჯერები, დირექტორები, აქციონერები, თანამშრომლები, ქვეკონტრაქტორები, აგენტები და ჩვენი სახელით მოქმედი ნებისმიერი პირი, ნებისმიერი სარჩელის, პრეტენზიისა და მოთხოვნებისაგან, რომლებიც  ჩვენს მიმართ შესაძლებელია გაჩნდეს  MedWOW-ის საიტის თქვენს მიერ გამოყენების,  საიტზე თქვენს მიერ განთავსებული კონტენტის,  MedWOW-ის საიტის საშუალებით განხორციელებული კომუნიკაციის  მიზეზით, ან შედეგად, აგრეთვე თქვენს მიერ მოცემული პირობებისა და ნებისმიერი სხვა პირობების, წესებისა და დებულებების დარღვევის შედეგად, რომლებიც გამოიყენება   MedWOW-თან მიმართებაში, ან სხვა პირების უფლებების დარღვევის შედეგად და იძლევით გარანტიას თქვენი საკუთარი ხარჯებით, ჩვენგან წერილობითი უწყების მიღების შემდეგ დაუყოვნებლივ აანაზღაუროთ ზარალი, დანაკარგები, ხარჯები და გადასახადები,  ადვოკატების მომსახურების ანაზღაურებისა და სასამართლო ხარჯების ჩათვლით.

 

მარეგულირებელი კანონმდებლობა და იურისდიქცია  

 

მოცემული პირობები და თქვენს მიერ  MedWOW-ის გამოყენება რეგულირდება და იმართება  კვიპროსის კანონმდებლობის შესაბამისად, გამორიცხავს რა როგორც კვიპროსის რესპუბლიკის, ასევე ნებისმიერი სხვა იურისდიქციის ცალკეული დებულებებისა და კოლიზიური ნორმების არჩევის უფლებას, რაც გამოიწვევს არა კვიპროსის,  არამედ სხვა იურისდიქციის კანონმდებლობის ნორმების გამოყენებას.
 მოცემული პირობებით მკაფიოდ განსაზღვრული შემთხვევების გარდა, თქვენ ადასტურებთ თქვენს თანხმობას, რომ ნებისმიერი დავა ან პრეტენზია, რომელიც შესაძლებელია წარმოიქმნას თქვენსა და MedWOW-ს, ან თქვენსა და საიტის ნებისმიერ მომხმარებელს შორის,  ექვემდებარება გადაწყვეტას  და გადაეცემა კვიპროსის ქალაქ  ნიქოზიის რაიონული   სასამართლოების პირად და  ექსკლუზიურ იურისდიქციაში.

 

დავების გადაწყვეტა

 

 დავები, რომლებიც წარმოიქმნება MedWOW-ის ორ მომხმარებელს შორის, უნდა გადაწყდეს მოლაპარაკების გზით MedWOW-ის დახმარებით და შუამდგომლობით.  ნებისმიერი დავა, რომელიც მორიგებით ვერ გადაწყდება, გადაეცემა დავების გადაწყვეტის საერთაშორისო ცენტრთან არსებულ სამედიატორო ცენტრს.    (http://www.adr.org/).

თუ დავის გადაწყვეტა ვერ მოხერხდა შუამავლობის (მედიაციის) გზით, დავა გადაეცემა დავების გადაწყვეტის საერთაშორისო ცენტრის არბიტრაჟს.

MedWOW-სა და მომხმარებლებს შორის არსებული დავები უნდა გადაწყდეს დავების გადაწყვეტის საერთაშორისო ცენტრთან არსებულ სამედიატორო ცენტრში.

თუ დავის გადაწყვეტა ვერ მოხერხდა შუამავლობის (მედიაციის) გზით, დავა გადაეცემა დავების გადაწყვეტის საერთაშორისო ცენტრის არბიტრაჟს  საერთაშორისო არბიტრაჟის რეგლამენტით გათვალისწინებულ დავის განხილვის ჩასატარებლად.

 

შეტყობინებები

 

ჩვენ შეგვიძლია დაგიკავშირდეთ  და გამოგიგზავნოთ  შეტყობინებები ელ-ფოსტით, ჩვეულებრივი ფოსტით, მოკლე ტექსტური შეტყობინებით, ფაქსით და აგრეთვე  MedWOW -ის საიტის საშუალებით. თქვენ შეგიძლიათ მიმართოთ ჩვენს კლიენტების მომსახურების განყოფილებას 'საკონტაქტო ფორმის '  შევსების გზით ან დაგვიკავშირდეთ ქვემოთ მითითებულ მისამართზე.  ჩვენ უფლებას ვიტოვებთ  გამოვაქვეყნოთ, მათ შორის განვათავსოთ  MedWOW-ის საიტზე თქვენგან მიღებული ნებისმიერი შეტყობინება იმ პირობით, რომ თქვენი თანხმობის გარეშე მონაცემები თქვენი პიროვნების შესახებ   არ გამჟღავნდება.   ჩვენ შორის ყველა შეტყობინებები   ჩაითვლება, როგორც მიღებული  ერთი სამუშაო დღის გასვლის შემდეგ.  

ჩვენი საკონტაქტო ინფორმაცია:

MedWOW Ltd.
125 Arch. Makarios III
P.C. 2460
Nicosia,  Cyprus
357 22 022508
357 22 022509
info@medwow.com

 

ზოგადი დებულებები 

 

მოცემული სამომხმარებლო შეთანხმება  წარმოადგენს თქვენსა და MedWOW-ს შორის დადებულ  ერთიან ხელშეკრულებას MedWOW-ის საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით და ყველა არსებულ შეთანხმებაზე უპირატესია.
მოცემული პირობების თანახმად ან ამ პირობების  ჩვენს მიერ არავითარი უარყოფა, დათმობა, გადავადება, განცხადება, შეცვლა, დამატება ან შემცირება არ უნდა ჩაითვალოს ძალის მქონედ, თუ არ არის მიღებული პირდაპირი თანხმობა, და ის წერილობით არ არის გაფორმებული ჩვენი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ.

 სამომხმარებლო შეთანხმება  უპირატესია ყველა სხვა დოკუმენტზე, ფორმაზე და პოლიტიკაზე, რომლებიც წარმოადგენენ  მის განუყოფელ ნაწილს, მაგრამ შეიძლება  წინააღმდეგობაში მოვიდნენ სამომხმარებლო შეთანხმებასთან, იმ შემთხვევების გამოკლებით, როდესაც  მკაფიოდ მითითებულია, რომ განსაზღვრული დებულება შეტანილია  სამომხმარებლო შეთანხმების დებულებების მიუხედავად.

ჩვენს მიერ მოცემული პირობების ნებისმიერი დებულების  შესრულების მოთხოვნის არ გამოყენება, არ ნიშნავს  აღნიშნული პირობებიდან გამომდინარე  ჩვენს ნებისმიერ უფლებაზე უარის თქმას.

 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენცია საერთაშორისო ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებების შესახებ არ გამოიყენება მოცემულ პირობებთან მიმართებაში.

 

 

საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული ცვლილებები

 

ჩვენ  შეგვიძლია გავაერთიანოთ MedWOW-ი , როგორც ცალკეული კომპანია ან გადავცეთ მფლობელობის და საკუთრების უფლებები MedWOW-ზე მესამე პირს, იმის გათვალისწინებით, რომ მოცემული პირობებით განსაზღვრული თქვენი უფლებები  არ დაირღვევა საკუთრების უფლების მსგავსი გადაცემით.   ასეთ შემთხვევაში, თქვენი მონაცემები და ინფორმაცია გადაეცემა კომპანიას, რომელიც მიიღებს უფლებებს MedWOW-ზე.  მოცემული დოკუმენტით თქვენ ამაზე იძლევით წინასწარ თანხმობას.   

 

უფლებების გადაცემის დაუშვებლობა

 

მოცემული პირობებით  გათვალისწინებული თქვენი უფლებები და მოვალეობები არ შეიძლება გადაეცეს სხვას.  ნებისმიერი მცდელობა ან უფლებების და მოვალეობების ფაქტიური გადაცემა მოცემული პირობების მიხედვით, იურიდიულ ძალას მოკლებულია ჩვენი წინასწარი, წერილობითი თანხმობის გარეშე.

 

 

ინტერპრეტაცია
 
მოცემული პირობების  პარაგრაფების სათაურები განკუთვნილია მხოლოდ ტექსტით სარგებლობის გასაადვილებლად და არ შეიძლება მათი გამოყენება  მოცემული პირობების ინტერპრეტაციისა და განმარტებისათვის.
 ”ჩათვლით”, ნებისმიერი ფორმით, ნიშნავს - შეუზღუდავად. 
”პირობები” ან ”სამომხმარებლო შეთანხმება” ნიშნავს ყველა პოლიტიკას, ფორმებს და დოკუმენტებს, რომლებიც წარმოადგენენ მოცემული დოკუმენტის განუყოფელ ნაწილს. 

 

 

სამომხმარებლო შეთანხმების დაყოფა
 
თუ მოცემული პირობების  რომელიმე დებულება კომპეტენტური სასამართლოს მიერ ცნობილია არაკანონიერად, გაუქმებულად, შესასრულებლად არასავალდებულოდ, ასეთი დებულება უნდა შესრულდეს მოქმედი კანონმდებლობით მაქსიმალურად დაშვებულ ფარგლებში, ხოლო მოცემული სამომხმარებლო შეთანხმების დანარჩენი დებულებები    ინარჩუნებენ სრულ იურიდიულ ძალას  და კანონიერად განაგრძობენ მოქმედებას.

 

ზოგიერთი დებულების მოქმედების ვადა 

 
სამომხმარებლო შეთანხმების შემდეგი დებულებები: ინტელექტუალური საკუთრება, პასუხისმგებლობის უარყოფა, პასუხისმგებლობის შეზღუდვა და შეთანხმების პუნქტები, რომლებიც ეხება  კომპენსაციას/ანაზღაურებას, ძალაში რჩება მოქმედების ვადის გასვლისა ან მოცემული პირობების შეწყვეტის შემდეგაც.
 
 

სამომხმარებლო შეთანხმებაში გაერთიანებული დოკუმენტები 

 

აღნიშნული   დოკუმენტები, ფორმები და პოლიტიკები შეტანილია მოცემული პირობების ტექსტში ბმულების სახით და წარმოადგენენ სამომხმარებლო შეთანხმების განუყოფელ ნაწილს.  სამომხმარებლო შეთანხმების პირობების მიღებით თქვენ აგრეთვე ეთანხმებით ამ დოკუმენტების პირობებს:

·                                 გადასახადების ჩამონათვალი ;

·                                 ფასდაკლების პოლიტიკა ;

·                                 თანხის დაბრუნების პოლიტიკა ;

·                                 ფიქსირებული ფასით გაყიდვის პოლიტიკა;

·                                 აუქციონების პოლიტიკა 

·                                 პრემიუმ მომხმარებლების პროგრამის პოლიტიკა ;  

·                                 ინსპექტირების ჩატარების პოლიტიკა ;

·                                 საავტორო უფლებების დაცვის პოლიტიკა ;

·                                 კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ;
 

საავტორო უფლება © 2013 MedWOW ltd. ყველა უფლება დაცულია.